Wielkie chwile duchowej jedności

Audiencja generalna po podróży do Szwajcarii, 9.06.2004

1. Zachowuję w sercu wspomnienie wielu chwil krótkiej, ale bogatej w przeżycia wizyty w Szwajcarii, którą dzięki Opatrzności Bożej mogłem znów odwiedzić w ubiegłą sobotę i niedzielę.

Pragnę ponownie wyrazić wdzięczność współbraciom w biskupstwie i władzom cywilnym, a w szczególności prezydentowi Konfederacji Szwajcarskiej za przyjęcie, jakie mi zgotowali, oraz za wszystkie prace przygotowawcze. Dziękuję także Radzie Federalnej za decyzję o podwyższeniu rangi przedstawicielstwa dyplomatycznego Szwajcarii przy Stolicy Apostolskiej.

Wyrażam wdzięczność również Siostrom Miłosierdzia Świętego Krzyża, które mnie gościły w swej rezydencji Viktoriaheim. Wreszcie składam podziękowanie wszystkim, którzy zajmowali się różnymi kwestiami związanymi z moją podróżą duszpasterską.

2. Głównym celem podróży apostolskiej do tego umiłowanego kraju było spotkanie z młodymi katolikami szwajcarskimi, którzy w zeszłą sobotę zgromadzili się na swoim pierwszym krajowym spotkaniu. Dziękuję Bogu za to, że pozwolił mi przeżyć z nimi chwile wielkiego duchowego entuzjazmu oraz skierować do nowych pokoleń Szwajcarów orędzie, które pragnąłbym przekazać również całej młodzieży w Europie i na świecie.

To orędzie, tak bliskie mojemu sercu, streszczają trzy słowa: «Wstań!», «Słuchaj!», «Ruszaj w drogę!» Sam Chrystus, zmartwychwstały i żywy, powtarza te słowa każdemu chłopcu i każdej dziewczynie w naszych czasach. To On zachęca młodzież trzeciego tysiąclecia, by «powstała», to znaczy by nadała pełny sens swemu życiu. Powtórzyłem to wezwanie w przeświadczeniu, że tylko Chrystus, Odkupiciel człowieka, może pomóc młodym «podnieść się» po negatywnych doświadczeniach i wyzbyć się negatywnej mentalności, by wzrastali i osiągali pełną dojrzałość ludzką, duchową i moralną.

3. W niedzielę rano, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, sprawowałem Eucharystię wraz z biskupami i licznymi kapłanami, przybyłymi ze wszystkich stron Szwajcarii. Uroczysta liturgia odbyła się na błoniach Allmend, wielkim placu przed Pałacem BEA Bern Expo. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jednym głosem składaliśmy dziękczynienie i wielbiliśmy Go za piękno stworzenia, w które jest tak bogata Szwajcaria, a jeszcze bardziej za komunię Miłości, której On jest źródłem.

W świetle tej podstawowej tajemnicy wiary chrześcijańskiej ponowiłem apel o jedność wszystkich chrześcijan, zachęcając zwłaszcza katolików, by dbali o nią w swym życiu, czyniąc z Kościoła «dom i szkołę komunii» (Novo millennio ineunte, 43). Duch Święty, który jest sprawcą jedności, inspiruje również do podjęcia misji, aby prawdzie o Bogu i o człowieku, objawionej w Chrystusie, towarzyszyło świadectwo i by głoszona ona była wszystkim ludziom. Każdy człowiek bowiem nosi w sobie znamię Boga w Trójcy Jedynego i nie może zaznać pokoju poza Nim.

4. Przed opuszczeniem Berna spotkałem się ze Stowarzyszeniem byłych Gwardzistów Szwajcarskich. Była to opatrznościowa okazja, by podziękować za cenną służbę, jaką już niemal od pięciu wieków pełni Korpus Gwardii Szwajcarskiej na rzecz Stolicy Apostolskiej. Ileż tysięcy młodych, wywodzących się ze szwajcarskich rodzin i parafii, ofiarowało swą szczególną pomoc Następcy Piotra na przestrzeni tych pięciu wieków! Ci młodzieńcy, tacy sami jak wszyscy inni, pełni życia i ideałów, mogli w ten sposób okazać swą szczerą miłość do Chrystusa i Kościoła. Oby młodzież szwajcarska i całego świata potrafiła odkryć wspaniałą jedność wiary i życia i przygotować się do spełnienia z entuzjazmem misji, do której Bóg ją powołuje!

Niech Najświętsza Maryja Panna, której z całego serca dziękuję za tę 103. podróż apostolską, wyjedna wszystkim ten wielki i cenny dar, który jest sekretem prawdziwej radości.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Drodzy Bracia i Siostry!

Raz jeszcze dziękuję moim braciom w biskupstwie i władzom Szwajcarii za serdeczne przyjęcie podczas sobotnio- -niedzielnej wizyty w tym kraju.

Motywem mojego pielgrzymowania było pierwsze krajowe spotkanie młodzieży katolickiej Szwajcarii. Było ono świadectwem jej wiary, wyrazem ewangelicznego i duchowego entuzjazmu. Niech przesłanie tego spotkania stanie się udziałem młodych całej Europy i świata. Zawiera się ono w trzech, jakże ważkich, wezwaniach Chrystusa: «Wstań!», «Słuchaj!», «Ruszaj w drogę!» Odpowiadając na nie, możemy lepiej zrozumieć znaczenie i cel naszego życia.

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, podczas Eucharystii, miałem okazję skierować zachętę do obecnych przedstawicieli innych wyznań, byśmy podjęli jeszcze bardziej intensywne starania na rzecz zjednoczenia chrześcijan. Duch Święty, który jest sprawcą jedności, niech udzieli nam swojej mocy do podjęcia konkretnych działań na rzecz pełnego zjednoczenia i radosnego głoszenia prawdy objawionej w Chrystusie.

Przed opuszczeniem Berna dane mi było spotkać się ze Stowarzyszeniem byłych Gwardzistów Szwajcarskich. Była to szczególna okazja, by podziękować im za cenną służbę, jaką od pięciu wieków Gwardia Szwajcarska pełni na rzecz Stolicy Apostolskiej.

Niech to pielgrzymowanie przyczyni się, by młodzi katolicy Szwajcarii i świata odkryli cudowną harmonię pomiędzy wiarą i życiem, godnie wypełniając każdy właściwe sobie powołanie, otrzymane od Boga.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych tutaj Polaków, poczynając od ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W katechezie dzisiejszej powróciłem do ostatnich odwiedzin pasterskich w Szwajcarii. Wspominam ze wzruszeniem entuzjazm młodzieży. Dobra to zapowiedź dla przyszłości tego kraju i Kościoła. Moim rodakom, których spotkałem w Szwajcarii, dziękuję za ich solidarność z Papieżem. Życzyłem im, aby pozostali wierni Bogu i tradycji ojców. Wszystkim tu obecnym życzę serdecznie szczęść Boże!

Był jeszcze jeden motyw tych odwiedzin w Szwajcarii: 500-lecie Gwardii Szwajcarskiej. 500-lecie wiernej i pełnej poświęcenia służby Szwajcarów Stolicy Apostolskiej i Papieżowi. Szczęść Boże!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama