Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Marketing Kreowania Kariery

Mariola Czechowska-Frączak

Świat zmienia się nieustannie. Zasadnicze zmiany są widoczne także na rynku pracy. Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi są zgodni, że w XXI wieku ludzie, stanowiący podstawowy zasób każdej organizacji, ze swoją wiedzą i umiejętnościami, będą traktowani jako kapitał intelektualny firmy i tym samym będą przesądzać o jej sukcesie.

Człowiek w firmie XXI wieku będzie musiał być przygotowany na radzenie sobie z wysokim poziomem zawodowej niepewności, na co najbardziej skutecznym sposobem będzie uczenie się i nieustanne zdobywanie nowych umiejętności. Każdy człowiek czynny zawodowo będzie musiał stawić czoło ciągłym zmianom i wyzwaniom, które będą miały wpływ na jego życie prywatne i zawodowe.

Owe zmiany i wyzwania będą albo ograniczały jego rozwój, albo staną się szansą na wspaniałą, kontrolowaną ścieżkę rozwoju. Wygrają ci, którzy podejmą świadome, przemyślane decyzje dotyczące rozwoju swojej kariery zawodowej, a także wysiłek rozwoju swojej osobowości i umiejętności zawodowych.

Rozwój ścieżki kariery jest obecnie ściśle związany ze świadomym wykorzystaniem własnych "rynkowych talentów i umiejętności", które zakładają także zmianę poziomą, a nie tylko, jak to miało miejsce w przeszłości, pionowe wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej (skąd upadek czasami jest bardzo bolesny).

W niniejszym cyklu będziemy starali się przedstawić, jak świadomie kreować swoją przyszłość zawodową za pomocą instrumentów marketingu i nie tylko. Przedstawione narzędzia, wykorzystywane w Marketingu Kreowania Kariery, mają pomóc tym wszystkim, którzy są zainteresowani samorozwojem, uzyskaniem umiejętności "zarządzania auto-zmianą". W pierwszym odcinku ogólnie przedstawimy cały proces kreowania kariery, aby w kolejnych szczegółowo omówić jego poszczególne etapy.

MKK jest skierowany do wszystkich tych, którzy pragną dokonać zmian, spojrzeć świeżym okiem na swoje zawodowe życie, zanim świadomie podejmą kolejne wyzwania w pracy i życiu osobistym.

Projekt rozwoju zawodowego

Potraktuj swój rozwój zawodowy jak projekt, który należy wprowadzić w życie. "Projekt rozwoju zawodowego" w tym ujęciu oznacza takie działania, które umożliwiają nam realizację planów zawodowych w pełni zgodnych z naszymi oczekiwaniami. Każdy projekt przechodzi przez różne fazy.

Uświadomienie praprzyczyn. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pragniemy wprowadzić taki projekt w życie, wydać na niego pieniądze, zaangażować energię, podejmować ryzyko, poświęcić inne potrzeby. Warto wiedzieć także, w jakim celu chcemy podjąć wyzwanie. Czy jest ono wykonalne? Ale zanim przyjrzymy się bliżej swojej karierze zawodowej, musimy według zaleceń Sokratesa "poznać siebie", wiedzieć, kim jesteśmy i co chcemy w życiu osiągnąć.

Bardzo przydatny na tym etapie analizy jest bilans kompetencji, czyli pogłębiona analiza kompetencji, dokonań, poziomu wykształcenia, a także przebiegu kariery zawodowej. W wyniku analiz dochodzi do scharakteryzowania osobowości pracownika, czyli jego systemu wartości, zasad postępowania.

Cele projektu. Projekt, który chcemy zrealizować, jest oczywiście wypadkową celu, który sobie stawiamy. Bohaterem projektu, "produktem" stajemy się my, jako poszukujący nowych zawodowych rozwiązań. Cele zawodowe powinny być w absolutnej zgodzie z naszym wewnętrznym systemem wartości i tym, co chcemy osiągnąć w życiu jako człowiek.

"Aktorzy zawodowego spektaklu-projektu", czyli wybór rynku docelowego. Stajemy się "inicjatorami projektu" oraz jego wykonawcami. Znajomość zasad rekrutacji, procedur i narzędzi selekcyjnych może okazać się bardzo pomocna podczas poszukiwania pracy. Bardzo potrzebne okazać się może także określenie potrzeb, wymagań docelowego rynku pracy, oraz analiza obowiązujących w segmencie zasad marketingu personalnego.

Przy wyborze segmentu warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nie należałoby zapomnieć o "rozwoju pionowym" i rozważyć "rozwój poziomy", na jakie segmenty stawiać (patrz firmy jutra), a jakich unikać, oraz czy w wybranym segmencie mamy możliwość wykorzystania przewagi konkurencyjnej.

Strategia. Gdy podjęliśmy decyzję o realizacji projektu, znamy cele i aktorów sceny zawodowej, należy sobie zadać pytanie, jak się zabrać do zrealizowania wyznaczonych w projekcie celów. Tym zajmuje się strategia. Określa horyzont działań, zakres, komunikację.

Podejmując się opracowania "auto-strategii" warto pamiętać o tym, aby unikać schematów, nie spoglądać na problem z tradycyjnego, znanego nam punktu widzenia. Warto "uwolnić cząstki informacji", pozwolić, aby ułożyły się w nowe konfiguracje. Zanim dojdzie do opracowania strategii, warto przeprowadzić badania rynku pracy, przyjrzeć się naszemu obecnemu wizerunkowi, dokonać analizy SWOT. Pozwoli ona określić nam nasze mocne i słabe strony, jakie są zagrożenia i szanse na rynku pracy.

Dogłębna analiza pozwoli nam określić naszą strategiczną przewagę konkurencyjną, co w efekcie doprowadzi do wyboru identyfikatorów naszej tożsamości i pozwoli określić strategiczne założenia docelowego wizerunku. Po ustaleniu wizerunku docelowego przychodzi moment na dobór wiązki instrumentów - "image mix", które pomogą wcielić nam teorię w życie. Mowa tu o takich instrumentach, jak "promotion-mix", wycena naszych usług, wizualna prezentacja.

Możliwości/środki. Zanim strategia procesu dopasowania-zmiany zostanie wprowadzona w życie, należy oczywiście przyjrzeć się naszym możliwościom. I to nie tylko finansowym: wiadomo, wprowadzenie zmian musi kosztować. Na efekt końcowy ma także wpływ stan naszej wiedzy i posiadanych kompetencji. Może należy dokształcić się, aby osiągnąć swój cel? W realizacji naszych zamierzeń pomogą nam także ludzie, których należy zidentyfikować.

Plan działania. Opracowując etapy projektu rozwoju zawodowego, warto zaplanować, jakie działania podejmiemy w fazie przygotowawczej, fazie realizacji i fazie podsumowującej projekt.

Realizacja projektu. Kiedy projekt wchodzi w etap realizacji, to znaczy, że podjęliśmy już decyzję, w jakim kierunku idziemy. Czasami oglądamy się za zewnętrzną siłą, która pomoże nam odnaleźć drogę w labiryncie, jakim jest nasz Projekt-Wyzwanie. A tak naprawdę potrzebujemy tylko kłębka nici, który wskaże nam drogę. Podobnie problemy, które napotykamy realizując nasz projekt, wskazują nam tylko drogę do "Ostatecznego Rozwiązania".

Zamknięcie projektu. Podpisanie korzystnego dla nas kontraktu.

Firmy jutra

Firmy jutra będą miały elastyczną strukturę, w których będzie się kłaść nacisk na informacje i szeroko wykorzystywać outsourcing. Firmy jutra skupią się na swojej podstawowej działalności, będą tworzyć struktury pracy w sieci. Przystosują się do pracy z ludźmi, świadomymi konieczności ciągłego dokształcania, a także przekwalifikowywania się. Skostniałe, tradycyjne firmy zostaną zastąpione przez mobilne organizacje, z których wyłonią się w przyszłości firmy wirtualne.

Osiągnięcie sukcesu zawodowego zależy w dużej mierze od świadomego kreowania swojej kariery. Jedną z recept na sukces w planowaniu swojej przyszłości zawodowej jest realizacja strategii marketingu kreowania kariery. Jednakże strategia to sposób osiągania celów. Należy zadbać, aby odzwierciedlały nasze rzeczywiste, częstokroć nieuświadomione potrzeby.

Kiedy już nam się zdaje, że wiemy, jakie są nasze cele, plan na zawodowe życie, warto sobie zadać pytanie, jak dalece nasze cele mają wymiar unikatowy, czy naszym zamiarem jest pójść tam, gdzie zdecydowali się pójść inni, czy też może lepiej postawić na innowacyjność. Niezależnie od tego, gdzie pracujemy, nasza zawodowa przyszłość, nasz sukces zależeć będzie od tego, jak dalece będziemy inni, jak dalece będziemy kreatywni w naszych działaniach.

Aby już zacząć myśleć w nowy, niekonwencjonalny sposób, proponuję zagadkę umysłową: czy potrafisz połączyć przedstawione poniżej kółka nie więcej niż trzema liniami, bez odrywania ołówka od podłoża?

MYŚL NIESTEREOTYPOWO!

Autorka jest szefową firmy Imenos Group, która prowadzi warsztaty z zakresu marketingu kreowania kariery; imenosgroup@poczta.neostrada.pl


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: praca internet media rynek reklama WWW pr public relations marka bener firama
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W