Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


FUNDACJA JANA PAWŁA II W ROKU WIELKIEGO JUBILEUSZU

W dniach 19-20 stycznia 2000 r. miało miejsce spotkanie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II. Poprzedzone ono zostało kilkudniowymi pracami Komitetu Doradczego, polegającymi na wnikliwej analizie całorocznego dorobku Instytucji działających z ramienia Fundacji, ocenie postulatów oraz opracowaniu propozycji na przyszłość. Dwudniowa, wspólna sesja Rady Administracyjnej i Komitetu Doradczego była okazją do podsumowania działalności Fundacji w minionym roku i do wytyczenia przynajmniej ogólnych perspektyw i celów na najbliższe lata.

Osiągnięcia ubiegłego roku

Podczas zebrania w dniu 19 stycznia, które odbyło się w Hospicjum św. Stanisława przy via delle Botteghe Oscure, Dyrektorzy poszczególnych Instytucji zrelacjonowali ich działalność w ubiegłym roku i przedstawili rozliczenia finansowe. Zostały one przyjęte z zadowoleniem, gdyż generalnie rzecz biorąc świadczą o nieustannym rozwoju Fundacji Jana Pawła II, zarówno w wymiarze kulturalno-duchowym, jak i materialnym.

Sekretariat Fundacji utrzymuje na bieżąco kontakt z Dobroczyńcami Fundacji i przekazuje informacje o jej działalności i planach na przyszłość. Każdego roku zwiększa się liczba osób, które włączają się w to dzieło. Szczególną rolę spełniają w tym względzie Koła i Towarzystwa Przyjaciół Fundacji w różnych krajach. W bieżącym roku powstały 3 nowe Koła: w Warszawie, w Honolulu i w Singapurze. Aktualnie działa 39 Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w 14 krajach, które moralnie i finansowo wspierają działalność Fundacji. Z myślą o nich został przygotowany film-video obrazujący powstanie i działalność Fundacji oraz foldery w języku polskim, angielskim, francuskim i włoskim.

Cieszy dobre funkcjonowanie Domu Polskiego Jana Pawła II, w którym w ubiegłym roku znalazło schronienie 6 937 pielgrzymów. Z Polski gościły 5 653 osoby. Przedstawiciele Polonii z Niemiec liczyli 779 osób, z USA 190, z Włoch 123, z Hiszpanii 54. Z innych narodowości w Domu Polskim zatrzymało się 14 Niemców i 10 Słowaków. Pielgrzymi znajdowali tu nie tylko dach nad głową, ale również opiekę duchową, zwłaszcza w przypadku grup, w których nie było kapłana. Stały napływ gości nie przeszkadzał w dokonaniu niezbędnych prac konserwatorskich i remontowych.

Z Domem Polskim jest związany Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II. Prowadzone w jego ramach archiwum dokumentów związanych z pontyfikatem, jak: książki, czasopisma, numizmatyka, filatelistyka, nieustannie jest poszerzane o nowe zbiory. Ośrodek sponsoruje także wydawnictwa związane z opracowywaniem dokumentacji pontyfikatu. W ubiegłym roku, nakładem Ośrodka ukazały się pozycje: Ks. kard. Karol Wojtyła, Apostolstwo Świeckich, Ks. kard. Karol Wojtyła, Nauczyciel i Pasterz (uzupełnienie), Ks. kard. Karol Wojtyła, W służbie Polonii i Kościoła Powszechnego, K. Macińska, Bibliografia esperanto oraz Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 23-26 IX 1999.

Dużymi osiągnięciami w promocji szeroko rozumianej kultury w Polsce i na świecie może poszczycić się Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Wśród Polonii jest on znany przede wszystkim z Uniwersytetu Letniego Kultury Polskiej, organizowanego rokrocznie w Rzymie. W ubiegłym roku wzięło w nim udział 96 osób z 11 krajów. Jego głównym tematem były Związki kultury polskiej z kulturą europejską i amerykańską. Wykłady były prowadzone w języku polskim i angielskim. Jedenastu uczestników, którzy są studentami, uzyskało credits respektowane przez ich uniwersytety. Udział w zajęciach letnich jest również okazją do wymiany doświadczeń, uszlachetniania języka polskiego, oraz do zapoznania się z kulturą polską i śródziemnomorską. Uczestnicy Uniwersytetu mieli także okazję do spotkania z Ojcem Świętym podczas specjalnej audiencji. Instytut prowadzi również działalność wydawniczą, czego dowodem jest wydawany wspólnie z Instytutem Jana Pawła II KUL kwartalnik "Ethos" oraz "Kronika Rzymska". Przygotowano też do wydania siódmy tom "Bullarium Poloniae" obejmujący lata 1465-1480. Kształcenie chrześcijańskich elit, to jedno z głównych zadań Instytutu. Stąd też w ubiegłym roku zaopiniowano i przyznano 20 stypendiów zagranicznych oraz 3 krajowe, na prowadzenie badań naukowych w różnych dziedzinach kultury i sztuki.

W lubelskiej Pracowni Naukowej Fundacji Jana Pawła II w minionym roku kalendarzowym ukończono tłumaczenie na język rosyjski i oddano do druku ostatni, czyli czwarty tom katechez Ojca Świętego na temat Credo. Podobnie jak poprzednie trzy tomy i ten ukaże się drukiem w Moskwie. Kontynuowano prace nad repertorium zawartości mińskich i sankt-petersburskich archiwów kościelnych i tematyki kościelnej w archiwach państwowych. Przystąpiono do ostatecznej redakcji opracowania na temat: Kościół unicki w zaborze rosyjskim (1795-1839). Drukiem wydano książkę pod tytułem: Kościół w Rosji i na Białorusi w relacjach duszpasterzy (1892-1926), Kraków 1999, ss. 270.

Fundacja Jana Pawła II ma również swoje Przedstawicielstwo w Polsce. W minionym roku objęło ono pomocą materialną 145 osób studiujących w Lublinie i w Warszawie. Stypendyści to głównie osoby świeckie, pochodzące z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Czech, Rosji, Litwy i Słowacji. Fundacja wspomagała także 16 księży oraz 8 kleryków z Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Czech. W całej tej grupie jest 24 doktorantów i 121 osób na studiach magisterskich. Podejmują oni studia w następujących dziedzinach: teologia, muzykologia, ekonomia, pedagogika, psychologia, socjologia, marketing, filologia klasyczna, filologia polska, historia, filozofia, prawo cywilne, prawo kanoniczne, ochrona środowiska, nauki o rodzinie. Spośród stypendystów Fundacji w minionym roku 29 studentów ukończyło studia i uzyskało tytuł magistra. Dwaj ukończyli trzyletnie studia licencjackie. Dwoje obroniło prace doktorskie: Jana Moricova ze Słowacji i ks. Włodzimierz Aleksiejev z Rosji. W ubiegłym roku Fundacja przyznała stypendia 39 nowym kandydatom, wybranym spośród 230 osób, które złożyły prośby. Dom zyskał nowego asystenta duchowego, który będzie wspomagał Księdza Dyrektora w formacji duchowej i kulturalnej stypendystów.

Perspektywy na przyszłośćść

Zebranie w dniu 20 stycznia, które odbyło się na Watykanie i zostało zakończone spotkaniem z Jego Świątobliwością Janem Pawłem II, poświęcone było podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Obecny rok jest przeżywany w całym Kościele pod znakiem Wielkiego Jubileuszu. W przyszłym roku natomiast Fundacja obchodzić będzie 20-lecie swego istnienia. Mając na uwadze te dwie doniosłe okoliczności, członkowie Rady Administracyjnej Fundacji oraz Komitetu Doradczego zgodnie wysunęli wniosek, aby poszczególne Instytucje dołożyły starań, by jak najszerzej rozpropagować założenia i cele Fundacji. Jest to niezbędne, aby różne środowiska z całego świata mogły duchowo i materialnie włączyć się w jej inicjatywy i skorzystać z dotychczasowych osiągnięć.

Przed Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie rysuje się perspektywa zwiększonego napływu gości. Równocześnie konieczne jest przeprowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji urządzeń, tak aby zapewnić większe bezpieczeństwo i komfort przybywającym tu pielgrzymom.

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu ma szczególne zadanie w związku z koniecznością zachowania dla przyszłych pokoleń pamięci wydarzeń społecznych, religijnych i ekumenicznych, jakie mają miejsce w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu. Wobec narastającej liczby eksponatów i dokumentów, konieczne jest nadanie Ośrodkowi konkretnego profilu, aby można było dokonać właściwej selekcji zbiorów i ułatwić dostęp do nich wszystkim, którzy są zainteresowani pontyfikatem Jana Pawła II. Rada postulowała, aby część eksponatów, zwłaszcza duplikatów i tych, które dostępne są w innych archiwach, została przekazana do ośrodków dokumentacji i muzeów w Polsce i na świecie. Pierwsza partia jest przeznaczona dla Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie.

Jak co roku, głównym wydarzeniem organizowanym przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej będzie Uniwersytet Letni Kultury Polskiej, który odbędzie się w dniach od 19 czerwca do 8 lipca br. Wykłady obejmować będą zagadnienia z dawnej i najnowszej historii Polski, ekonomii, literatury, sztuki, filmu i teatru, życia Kościoła w Kraju i za granicą. Nie zabraknie też tematów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II. Zostali zaproszeni wybitni profesorowie i ludzie kultury z Lublina, Warszawy, Krakowa i Rzymu. Instytut przyznał w tym roku 19 stypendiów zagranicznych i 4 krajowe. Planuje również włączenie się w organizację Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie, na temat: Sacrum i kultura: chrześcijańskie korzenie przyszłości. Instytut będzie kontynuował prowadzony już wcześniej przez dwa lata program Visiting Professors, w ramach którego polscy pracownicy naukowi będą mogli prowadzić wykłady na wyższych uczelniach w państwach byłego Związku Radzieckiego.

Lubelski Dom Fundacji Jana Pawła II planuje dalszy rozwój. Został zakupiony teren wraz z budynkiem, którego stan nie pozwala na użytkowanie. Rada podjęła decyzję, aby został on wyburzony, a na jego miejscu by powstała nowa budowla o charakterze mieszkalno-konferencyjnym, gdzie w niedalekiej przyszłości mogłyby być organizowane kilkumiesięczne sesje dokształcające dla osób z dawnego “bloku wschodniego", które z różnych przyczyn nie mogą podjąć studiów, a chciałyby pogłębić swą formację kulturalną i religijną. Podjęcie prac konstrukcyjnych nie oznacza jednak, że zaniedbane zostaną potrzeby studentów przybywających do Lublina z różnych stron dawnego Związku Radzieckiego i z innych krajów Europy Środkowowschodniej.

Wszystkie dotychczasowe osiągnięcia Fundacji Jana Pawła II były możliwe dzięki materialnemu wsparciu wielu osób prywatnych i instytucji polskich i polonijnych, którym tą drogą Rada Administracyjna Fundacji pragnie raz jeszcze wyrazić serdeczne podziękowanie. Zamierzenia i plany na przyszłość są wielkie. Dzieło, które zrodziło się wokół osoby Jana Pawła II, a które służy wszystkim Polakom i rozsławianiu imienia Polski w świecie będzie mogło nadal się rozwijać, jeżeli nie wygaśnie ofiarność tych, którym sprawy Ojca Świętego i Kościoła leżą na sercu. Dlatego Rada Fundacji ponownie zwraca się do Kół i Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o materialną pomoc. Przy okazji trzeba przypomnieć, że wszelkie donacje przekazywane za pośrednictwem tychże Kół i Towarzystw korzystają z ulg podatkowych. Można je przesyłać bezpośrednio na rzymski adres Fundacji:

Fundacja Jana PawŁa II,

Via di Porta Angelica 63, 00193 Roma;

tel.(fax: 06-686-18-44; e-mail: jp2f@pronet.it


opr. ab/abWszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kroniki Rzymskie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ethos Wielki Jubileusz Dom Polski Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Bullarium Poloniae Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej Kronika Rzymska Visiting Professors
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W