Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


W Dniu Urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II

II Papieskie Forum Młodych

pod patronatem
Kardynała Stanisława Dziwisza18 maja ubiegłego roku zainaugurowaliśmy spotkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta, zainspirowane życiem i nauczaniem Sługi Bożego Jana Pawła II. Chcieliśmy wyrazić Mu nasze oddanie, miłość i cześć, oraz zachęcić młodych ludzi do wsłuchania się w przebogate dziedzictwo Jego nauczania, podjęcia nad nim refleksji i do kształtowania życia według wskazówek, jakie nam zostawił.

We współpracy z Archidiecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży zorganizowaliśmy I Papieskie Forum Młodych szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku. Jego hasłem były słowa Ojca Świętego skierowane do młodych w dniu inauguracji pontyfikatu: „Wy jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście nadzieją świata, wy jesteście moją nadzieją”. Były one niejako mottem charakteryzującym relacje Ojca Świętego z młodzieżą świata podczas całego Jego pasterzowania na Stolicy Piotrowej. Dla młodego pokolenia zaś stały się wielkim wezwaniem, by urzeczywistniać owo powołanie do nadziei w osobistym życiu - w konkretnych uwarunkowaniach, jakże trudnej współczesności. By móc lepiej i głębiej je odczytać, podczas naszego spotkania wysłuchaliśmy prelekcji zaproszonych Gości, przygotowaliśmy przedstawienie pt. Bóg bogaty w miłosierdzie, po czym analizowaliśmy fragmenty słów Listu Ojca Świętego do Młodych całego świata. Owocem Forum było kilkanaście listów, które redagowali młodzi ludzie w sesji warsztatowej Forum. Wszystkie listy zostały przewiezione latem do Watykanu i złożone na grobie Ojca Świętego.

Jan Paweł II zwoływał co kilka lat Światowe Dni Młodzieży w wielkich metropoliach świata. W tym roku, naśladując Papieską formację młodych, podczas naszego II już Papieskiego Forum Młodych podjęliśmy refleksję nad orędziem i przemówieniami wygłoszonymi na II Światowym Dniu Młodzieży, który miał miejsce w 1987 roku w Buenos Aires, a jego tematem były słowa: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16). Takie właśnie hasło towarzyszyło nam w tym roku.

Cieszymy się ogromnie z faktu, że honorowy patronat nad naszym Forum objął Kardynał Stanisław Dziwisz. Ksiądz Kardynał jest z nami niejako od początku, od czasu, kiedy pojawił się pomysł takich spotkań. Przysyłał nam listy, życzenia, umacniał swoim słowem, błogosławił. Również teraz otrzymaliśmy od Niego list, w którym pisze:

Przyjmuję honorowy patronat nad tegorocznym Papieskim Forum Młodych pod hasłem „Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam”, organizowanym 18 maja 2007 roku. Duchowo będę się łączył z Wami. Życzę Organizatorom Bożego błogosławieństwa w przygotowaniach i przebiegu Forum. Niech służy głębokiemu odkryciu znaczenia wybranego hasła i umocni Młodzież — Pokolenie Jana Pawła II, w miłości do Boga i pragnieniu świętości, do której zachęcał Ojciec Święty, obecnie już Sługa Boży.

Serdecznie pozdrawiam i błogosławię: Szczęść Boże!

Kochany Księże Kardynale, jesteśmy zaszczyceni. Bardzo Ci dziękujemy!

Na nasze tegoroczne zaproszenie odpowiedziało 18 szkół ponadgimnazjalnych Białegostoku i okolic. Uczestniczyło w nim łącznie ok. 200 osób. Kilku, bądź kilkunastoosobowe zespoły wraz z opiekunami najpierw uczestniczyły we Mszy Świętej, do której włączyli się przedstawiciele wszystkich podlaskich szkół, noszących imię Jana Pawła II. Także jedno z przedszkoli obrało sobie Ojca Świętego za Patrona, więc nie zabrakło wśród nas i maluchów, mamy nadzieję - przyszłych kontynuatorów naszych papieskich spotkań... Ojciec Święty mówił, że «każdy krok ku świętości... winien czerpać potrzebną siłę z Tajemnicy Eucharystii i ku niej kierować się jako do swego szczytu». Ważne jest zatem, by Msza św. stanowiła centrum i szczyt zarówno obecnego, jak i każdego innego Waszego spotkania... (Do skautów Castel Gandolfo, 2 sierpnia 2003). Zatem i podczas naszego Forum nie mogło jej zabraknąć. Umocnieni słowem Bożym, niosąc w sercach Tego, który wydał samego siebie z miłości do nas teraz my, w drugiej części spotkania, chcieliśmy słuchać głosu Ojca Świętego, który mam mówi jak doświadczyć, przyjąć i żyć Bożą miłością na co dzień.

Po zakończonej Mszy Świętej udaliśmy się do naszej szkoły. Towarzyszyli nam dostojni Goście: ks. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej — Józef Grygotowicz; ksiądz Proboszcz Roman Balunowski, P. Anna Todorczuk reprezentowała Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku; były z nami Panie wizytator: Kuratorium Oświaty — P. Barbara Pietraszuk, oraz wizytator dekanalny — P. Dorota Jurguć. Listy od Podlaskiego Kuratora Oświaty — P. Jadwigi Marioli Szczypiń i wicedyrektora Departamentu Edukacji — P. Lucji Orzechowskiej przeczytała nam p. wicedyrektor Maritta Kossakowska. Usłyszeliśmy m.in. te słowa: Dzisiejsze spotkanie jest świadectwem tego, jak żywe są słowa Jana Pawła II. Ogromna radością napawa mnie fakt, że młodzi ludzie chcą przyjmować dziedzictwo duchowe, które Ojciec Święty pozostawił światu. Cieszę się, że czując się przedstawicielami Pokolenia JPII, pragniecie wsłuchiwać się w Jego głos, i co ważniejsze, żyć zgodnie z Jego przesłaniem...

Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczął krótki teledysk, poświęcony Ojcu Świętemu i Jego wielkiej misji, po czym jedna z uczestniczek ubiegłorocznego Forum - Agnieszka Żochowska powiedziała nam o pielgrzymce do Rzymu, gdzie wraz z grupą oazowej młodzieży złożyła pisane na I PFM listy do Ojca Świętego. Nasi tegoroczni prelegenci: ks. mgr lic. Tomasz Małyszko - uczestnik wielu Światowych Dni Młodzieży opowiedział nam o kierunkach papieskiej formacji młodych. Film poświęcony tym spotkaniom przybliżył mam niezwykły klimat tych wyjątkowych w historii Kościoła wydarzeń. Później długo nuciliśmy hymn: Jesus Christ You are my life, Alleluja...

Ksiądz Jacek Tomkiel — długoletni moderator grup oazowych odpowiadając na pytanie: Jak być świadkiem Bożej miłości? opowiadał nam o wspaniałych ludziach, których życie było jej odbiciem. Własną interpretację prawdy o Bożej miłości wyrażaną w dynamicznej formie ruchu, gestu i muzyki pokazali nam uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w pięknej sugestywnej pantomimie pt. „Sieć”. W drugiej części Forum podczas pracy w grupach młodzież analizowała fragmenty orędzia i przemówień Ojca Świętego wygłoszonych w Buenos Aires. Papież przypominał tam młodzieży o nieskończonej miłości Boga, o konieczności przyjęcia Jego planu miłości dla naszego życia, o zadaniu budowania cywilizacji miłości, o mądrym przygotowaniu do małżeństwa i rodziny, o zagrożeniach miłości we współczesnym świecie.

Plastyczna forma odpowiedzi na postawione do poszczególnych tekstów pytania wymagała wgłębienia się w papieskie słowa, dyskusji i osobistej refleksji członków grup. Po czym młodzież prezentowała na Forum wykonane prace. Niezwykle bogate i głębokie wypowiedzi reprezentantów były dowodem, iż uczestnicy Forum dobrze zrozumieli sens i wartość Bożej miłości, doświadczają jej i wciąż jest ona największą wartością, do której dążą i której pragną stawać się świadkami. Jedna z grup swoją wypowiedź podsumowała słowami piosenki:

„Życie wtedy ma najpiękniejszy smak

gdy chcesz komuś dać wszystko, co masz

Tyle w sobie masz, ile możesz komuś dać

Tyle w sobie masz, ile możesz dać”.

Mamy nadzieję, że po naszym tegorocznym Forum, jak i po poprzednim, na naszej stronie internetowej znów znajdziemy wiele pięknych wpisów, refleksji, może słów modlitwy... Zapraszamy Czytelników do jej obejrzenia: www.papfm.prv.pl

Każdy z papieskich Światowych Dni Młodzieży miał swój hymn. My także ułożyliśmy nasz - pieśń, która jest dla nas niejako przewodniczką naszego Forum:

Ojcze Święty powiedziałeś do nas:

„Wy jesteście nadzieją Kościoła,

wy jesteście nadzieją świata,

wy jesteście moją nadzieją”.

Wypraszaj dziś młodym łaskę wytrwania

przy krzyżu Chrystusa Pana,

wypraszaj dziś młodym łaskę wytrwania

przyszłości z Nim budowania”.

Oby prowadziła nas przez młodość, oby była echem naszego Forum, oby Ojciec Święty wysłuchał naszej modlitwy...

Dziękujemy Ci Ojcze Święty, że byłeś i jesteś z nami!

Inicjatorka PFM - Barbara Bachurek
Wraz z młodzieżą
Szkolnego Forum Przyjaciół
Jana Pawła II
przy Zespole Szkół Odzieżowych
w Białymstoku

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego Forum: Dyrekcji naszej szkoły: Panu Januszowi Zaniewskiemu, Pani wicedyrektor: Maritcie Kossakowskiej, scholi z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Białymstoku i jej Opiekunce s. Urszuli Myjak, uczniowi I Liceum Ogólnokstałcącego - Jackowi Żochowskiemu — operatorowi multimediów i twórcy naszej stronki, uczniom kl. I h VI Liceum Ogólnokształcącego i Oli Korolczuk — reżyserce pantomimy, pani Ewie Onoszko, która nad nimi czuwała i ... wszystkim, których nie sposób tu wymienić, a którzy łączyli się z nami w miłości i hołdzie, który pragnęliśmy złożyć w dniu urodzin ukochanemu Ojcu Świętemu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież papież Jan Paweł II Białystok Papieskie Forum Młodych
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W