Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Podróż Apostolska Ojca Œwiętego do Meksyku 12-18 lutego 2016 r.

Kalendarium papieskiej wizytyPištek 12 lutego

Po godz. 19 czasu lokalnego Papież Franciszek przybył do stolicy Meksyku. Na międzynarodowym lotnisku im. Benita Juareza powitali go prezydent Enrique Pena Nieto z małżonkš, przedstawiciele władz państwowych i Konferencji Episkopatu oraz grupa wiernych i zespoły muzyczne w tradycyjnych strojach. Następnie Ojciec Œwięty pojechał do nuncjatury apostolskiej — swojej siedziby podczas pobytu w Meksyku — gdzie pozdrowił oczekujšce go tłumy, po czym udał się na spoczynek.

Sobota 13 lutego

Rano Papież udał się do Pałacu Narodowego — siedziby rzšdu, gdzie odbyła się ceremonia powitalna, po której złożył wizytę kurtuazyjnš prezydentowi Republiki oraz spotkał się z przedstawicielami władz państwowych, społeczeństwa cywilnego i korpusem dyplomatycznym; po słowie powitalnym prezydenta wygłosił przemówienie. Przed południem w pobliskiej katedrze pw. Wniebowzięcia Najœwiętszej Maryi Panny spotkał się z meksykańskimi biskupami z 93 diecezji kraju. W ich imieniu powitali go metropolita Meksyku kard. Norberto Rivera Carrera i przewodniczšcy Konferencji Episkopatu kard. José Francisco Robles Ortega, po czym przemówił Ojciec Œwięty. Następnie w zakrystii Papież spotkał się z członkami koœcielnego komitetu organizacyjnego podróży, z przedstawicielami innych wyznań chrzeœcijańskich oraz z szefem rzšdu Dystryktu Federalnego i jego rodzinš. Obiad spożył w nuncjaturze. Po południu nawiedził sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe — centrum życia religijnego kraju, odwiedzane co roku przez 20 mln pielgrzymów — gdzie w bazylice odprawił Mszęœw., podczas której wygłosił homilię i dokonał koronacji obrazu Matki Bożej. Na zakończenie Eucharystii przemówienie wygłosił kard. Rivera Carrera. Po Mszyœw. Papież wszedł do Camarín — małego pomieszczenia, w którym przechowywany jest cudowny wizerunek Matki Bożej z Guadalupe na tilmie — płaszczu Indianina, œw. Jana Diego — i modlił się w ciszy ok. 20 minut. Z katedry wrócił do nuncjatury i zanim udał się na spoczynek, skierował kilka słów do zebranych przed niš tłumów.

Niedziela 14 lutego

Rano Papież spotkał się przed nuncjaturš z chorymi, a w drodze na lšdowisko wojskowe — skšd odleciał helikopterem do Ecatepec, położonego w odległoœci 28 km od stolicy, zamieszkanego głównie przez ludnoœć ubogš — zatrzymał się w klasztorze sióstr wizytek klauzurowych. W Oœrodku Studiów Wyższych w Ecatepec odprawił Mszę œw. dla œwieckich katechetów i misjonarzy oraz dla rodzin, podczas której wygłosił homilię. Na zakończenie celebracji przemówił ordynariusz diecezji Ecatepec bp Oscar Roberto Domínguez Couttolenc, po czym Ojciec Œwięty odmówił z wiernymi modlitwę Anioł Pański, poprzedzajšc jš rozważaniem. Z Oœrodka Papież udał się na obiad do seminarium diecezjalnego. Po południu wrócił do stolicy Meksyku i złożył wizytę w Szpitalu Dziecięcym im. Federica Gomeza. Podczas spotkania z chorymi dziećmi, ich rodzicami oraz osobami wspierajšcymi finansowo szpital — była wœród nich małżonka prezydenta kraju Angélica Rivera Hurtado — wygłosił krótkie przemówienie. Następnie odwiedził liczne oddziały placówki. Gdy wrócił wieczorem do nuncjatury, oczekiwało nań 6 jezuitów, którzy podarowali mu relikwię bł. Michała Augustyna Pra, swego meksykańskiego współbrata, męczennika, zabitego w 1927 r. w czasie antykatolickich przeœladowań.

Poniedziałek 15 lutego

Wczeœnie rano Papież Franciszek odleciał samolotem do Tuxtla Gutiérrez, stolicy stanu Chiapas, gdzie na lotnisku powitali go miejscowy arcybiskup Fabio Martínez Castilla, przedstawiciele władz lokalnych oraz kilkaset osób w strojach ludowych. Z lotniska Ojciec Œwięty przeleciał helikopterem do San Cristóbal de Las Casas; tam na baseballowym Stadionie im. Pachona Contrerasa miejskiego oœrodka sportowego przewodniczył Mszy œw. — w której uczestniczyło ponad 90 tys. osób, wœród nich 10 tys. potomków rdzennej ludnoœci Meksyku — i wygłosił homilię. Na zakończenie Eucharystii przemówił ordynariusz San Cristóbal de Las Casas bp Felipe Arizmendi Esquivel. W kurii biskupiej Papież spożył obiad z oœmiorgiem przedstawicieli rdzennych wspólnot, a po południu w katedrze spotkał się z ludŸmi w podeszłym wieku i chorymi oraz odmówił z nimi modlitwę. Następnie udał się ponownie do Tuxtla Gutiérrez na spotkanie z meksykańskimi rodzinami. Odbyło się ono ok. godz. 16 na Stadionie im. Victora Manuela Reyny. Po słowie powitalnym miejscowego arcybiskupa, Fabia Martineza Castilla, i œwiadectwach złożonych przez członków czterech rodzin Papież wygłosił przemówienie, często improwizujšc. Wieczorem powrócił do nuncjatury w stolicy Meksyku, gdzie spotkał się z meksykańskimi producentami tequili, a przed udaniem się na spoczynek odmówił ze zgromadzonymi przed budynkiem wiernymi modlitwę Anioł Pański.

Wtorek 16 lutego

Rano Papież Franciszek udał się samolotem do Morelii, gdzie na Stadionie im. Venustiana Carranzy odprawił Mszę œw. dla kapłanów, zakonnic i zakonników, osób konsekrowanych i seminarzystów oraz wygłosił homilię. Na zakończenie celebracji przemówił ordynariusz diecezji Chilpanzingo-Chilapa bp Salvador Randel Mendoza OFM, odpowiedzialny za instytuty życia konsekrowanego. Obiad Ojciec Œwięty spożył w siedzibie arcybiskupiej. Po południu w zakrystii katedry pw. Przemienienia Pańskiego spotkał się z 14 rektorami meksykańskich uniwersytetów i z 6 przedstawicielami różnych wyznań chrzeœcijańskich, a w œwištyni złożył wišzankę kwiatów przed rzeŸbš przedstawiajšcš bł. Józefa Sancheza del Río — 14-letniego meksykańskiego chłopca, męczennika za wiarę z czasów powstania «cristeros», który niebawem będzie kanonizowany — i ucałował jego relikwię; uœciskał także 7-letniš dziewczynkę, cudownie uzdrowionš przez bł. Józefa, gdy miała 3 miesišce. Następnie spotkał się z dziećmi uczšcymi się katechizmu i wygłosił do nich krótkie improwizowane przemówienie. Z katedry udał się na miejski Stadion im. José Marii Morelosa y Pavona na spotkanie z młodymi ludŸmi, w których imieniu powitał go odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży bp Héctor Luis Morales Sánchez. Po œwiadectwach złożonych przez czworo młodych Papież wygłosił przemówienie, w większoœci improwizowane; na zakończenie pożegnał go metropolita Morelii kard. Alberto Suárez Inda. Noc spędził w nuncjaturze w stolicy Meksyku.

Œroda 17 lutego

Rano Papież Franciszek odleciał samolotem do położonego przy granicy z USA Ciudad Juárez. Po powitaniu na lotnisku z miejscowym ordynariuszem bpem José Guadalupe Torresem Camposem i przedstawicielami władz lokalnych udał się do największego w Meksyku zakładu karnego — Oœrodka Readaptacji Społecznej n. 3 (CeReSo n. 3), w którym przebywa ok. 3 tys. więŸniów. Tam Papież pozdrowił zebranych w kaplicy kapelanów oraz personel więzienny, po czym na dziedzińcu spotkał się z 700 więŸniami, wœród których było ok. 100 kobiet. Na poczštku bp Torres Campos odczytał tekst przygotowany przez biskupa odpowiedzialnego za duszpasterstwo więzienne, Andresa Vargasa Penę, który nie mógł przybyć z powodu choroby, a jedna więŸniarka złożyła œwiadectwo. Po wygłoszeniu przemówienia Papież uœciskał 50 więŸniów — 30 mężczyzn i 20 kobiet — którzy podarowali mu wazon i drewniany pastorał. W południe Ojciec Œwięty spotkał się przedstawicielami œwiata pracy w obiekcie sportowym Colegio de Bachilleres w stanie Chihuahua. W imieniu pracowników i pracodawców, przybyłych z całego Meksyku, powitali go biskup pomocniczy w archidiecezji Monterrey, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, odpowiedzialny za ich duszpasterstwo, para małżonków z dwojgiem dzieci i krajowy przewodniczšcy Rady Koordynacyjnej Przedsiębiorców Juan Pablo Castanón. Na zakończenie spotkania Papież wygłosił przemówienie. W seminarium diecezjalnym Ojciec Œwięty spotkał się ze 100 seminarzystami, a następnie zjadł obiad. Po południu udał się na miejskie tereny targowe, znajdujšce się przy granicy Meksyku z USA, czyli przy cišgnšcych się przez 700 mil gęstych zasiekach dzielšcych oba kraje. Przed wielkim krzyżem — postawionym na pamištkę jego wizyty, a także dla upamiętnienia migrantów, którzy zginęli próbujšc przekroczyć granicę — w miejscu, które odtšd nazywać się będzie El Punto, złożył kwiaty i pomodlił się w ciszy. Na Stadionie im. Benita Juareza, w odległoœci 80 m od granicy, Franciszek odprawił Mszę œw. i wygłosił homilię. Uczestniczyło w niej ponad 200 tys. wiernych meksykańskich, a po drugiej stronie granicznych zasieków — 50 tys. amerykańskich. Na zakończenie celebracji, po słowie bpa Torresa Camposa, Papież wygłosił do zebranych przemówienie pożegnalne. Wieczorem z międzynarodowego lotniska w Ciudad Juárez odleciał do Rzymu.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Meksyk Ameryka Łacińska Józef Sanchez del Rio cristeros Morelia Podróż Papieża Franciszka do Meksyku Ciudad Juarez podróż do Meksyku Michał Augustyn Pro Tuxtla Gutiérrez
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W