Duch Święty dokonawcą zbawienia

Spis treści i przedmowa

Duch Święty dokonawcą zbawienia

O. Augustyn Jankowski OSB

DUCH ŚWIĘTY DOKONAWCĄ ZBAWIENIA

NOWY TESTAMENT O POSŁANNICTWIE ESCHATOLOGICZNYM DUCHA ŚWIĘTEGO

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003Spis treści

Przedmowa 5
Rozdział pierwszy:
OBIETNICA OJCA NA CZASY OSTATECZNE 7
I. Biblijny termin Duch 8
II. Duch Jahwe w zapowiedziach proroków 13
Rozdział drugi:
DUCH ŚWIĘTY A PEŁNIA CZASÓW I NOWE STWORZENIE 24
I. Objawy Ducha w pełni czasów 27
II. Nowe stworzenie dziełem Ducha 39
Rozdział trzeci:
DUCH ŚWIĘTY A ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA 54
I. Tekst klasyczny: Rz 8, 11 54
II. Aluzje do udziału Ducha Świętego w zmartwychwstaniu 60
1. Świętość Boga w Starym Testamencie 60
2. Usprawiedliwiony został w Duchu (l Tm 3, 16) 63
3. Powołany do życia przez Ducha (l P 3, 18) 66
4. Ofiara Chrystusa złożona Bogu przez Ducha wiecznego (Hbr 9, 14) 68
5. Potwierdzenia Janowe 70
Rozdział czwarty:
DUCH ŚWIĘTY A DYNAMIKA ŻYCIA WSZCZEPIONYCH W CHRYSTUSA 72
I. Duch Święty a chrzest 73
II. Działanie Ducha Świętego wyrażone trzema przenośniami: pierwsze dary, zadatek i pieczęć 76
1. Pierwsze dary (Rz 8, 23) 76
2. Zadatek (2 Kor 1, 22; 5, 5; Ef 1, 14) 78
3. Pieczęć (2 Kor 1, 22; Ef 1, 13; 4, 30) 80
III. Dzieło ostatecznego uświęcenia 84
1. Świętość Boga w Starym Testamencie 84
2. Transpozycja pojęcia świętości w Nowym Testamencie a Duch Święty 85
Rozdział piąty:
ESCHATOLOGICZNE ZNAMIONA POSŁANNICTWA DUCHA PARAKLETA 94
I. Termin Paraklet, jego geneza oraz treść teologiczna 94
II. Zapowiedziane czynności Ducha Parakleta a eschatologia 102
1. Duch Paraklet wydoskonala objawienie 103
2. Duch Paraklet będzie sądził świat 105
3. Duch Paraklet otacza chwałą Chrystusa 108
Rozdział szósty:
DUCH I OBLUBIENICA MÓWIĄ: PRZYJDŹ! (Ap 22, 17) 111
I. Ramy liturgiczne bliższego kontekstu 111
II. Dwugłos Ducha i Oblubienicy 115
III. Duch Święty a dynamika docelowa Eucharystii 129
Rozdział siódmy:
DUCH ŚWIĘTY ZASADĄ POWSZECHNEGO WSKRZESZENIA Z MARTWYCH 134
I. Odpowiednik Zmartwychwstania Chrystusa 137
II. U kresu dziejów zbawienia 140
Zakończenie 144
Wykazy skrótów 145
Bibliografia 149
Indeksy:
Indeks biblijny 155
Indeks nazwisk 165
Indeks wyrazów i zwrótów greckich 167
Indeks wyrazów hebrajskich 169
Indeks wyrazów transliterowych oraz niektórych pojęć 171

PRZEDMOWA

Od lat kilkudziesięciu w całym Kościele, nawet w całym chrześcijaństwie, budzi się wielka tęsknota za żywszym kontaktem z Duchem Świętym. Wystarczy sięgnąć do dokumentów Drugiego Soboru Watykańskiego, by się przekonać, ile uwagi poświęcił on działaniu Trzeciej Osoby w życiu Kościoła. Stosunkowo łatwo dostępnym śladem doktrynalnym tej dążności soborowej pozostał Katechizm Kościoła Katolickiego.

Inną postacią tej samej tęsknoty jest ruch charyzmatyczny odnowy
w Duchu Świętym, przybierający stale na sile. W tej sytuacji troska o to, by tęsknota za doświadczalnym poznawaniem Bożego działania w tym ruchu i w grupach modlitewnych nie zeszła na manowce, trzeba solidnej znajomości Ducha Świętego. A tymczasem niejeden z wierzących, jeśli nawet kieruje ku Niemu myśli i modlitwy, to często jako ku jeszcze niemal Nieznanemu Bogu (Dz 17, 23). Drogą niezawodną prowadzącą do nabycia tej znajomości jest zgłębianie danych, jakie o sobie zostawił sam Duch Święty na kartach Biblii, a pomocą w tym służyć może także niniejsza książka, która ma za sobą długą historię, wartą — jak sądzę — przedstawienia, by łatwiejszy był kontakt z Czytelnikiem.

Przed trzydziestu przeszło laty, zastanawiając się nad tym, dlaczego tak mało jest publikacji o znaczeniu Ducha Świętego dla eschatologii, zacząłem przedstawiać poszczególne aspekty Jego posłannictwa w tym eonie w szeregu artykułów fachowych w polskich czasopismach naukowych1. Na życzenie Wydawnictwa Księgarnia św. Jacka, któremu za tę inicjatywę ponownie wyrażam wdzięczność, treść owych artykułów, nieco zmienioną, ująłem w całość książkową pt. Duch Dokonawca2. Nowy Testament o posłannictwie eschatologicznym Ducha Świętego (seria: Attende Lectioni VIII), Katowice 1983, stron 162.

Obecnie po prawie 20 latach wznawiam tę pozycję z kolei na życzenie Wydawnictwa WAM w Krakowie. Została ona gruntownie przejrzana, zaktualizowana cytowaniem tekstów z późniejszych wydań Biblii Tysiąclecia, uzupełniona nowymi pozycjami bibliograficznymi. Jest również nieco bogatsza w wyjaśnienia, a także poszerzona przez dodanie nowych skorowidzów.

Wszystkim tym, którzy pragną głębiej wnikać w objawione na kartach Biblii działanie Ducha Świętego w tym eonie, życzę, by Dokonawca dzieła zbawienia także przez lekturę tej książki prowadził ich dalej według Chrystusowej obietnicy do całej prawdy (J 16, 13).

Kraków — Tyniec, 9 XI 2002,

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Przypisy

1 Wykaz ich podaje BIBLIOGRAFIA, s. 149.

2 Pozwoliłem sobie na wprowadzenie tego neologizmu. Choć nie wykazany jeszcze w Słowniku Języka Polskiego (red. W. DOROSZEWSKI, Warszawa 1958-1969), w ciągu ostatnich kilkunastu lat został już przejęty przez kilku polskich autorów i w ten sposób zyskał prawo obywatelstwa w słownictwie przynajmniej teologicznym.

opr. ab/ab« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao