Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. Krzysztof Bardski

W Kręgu Symboli Biblijnych

ISBN: 978-83-61533-66-5
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2010

Wybrane fragmenty
Wstęp
Obficie zastawiony stół Mądrości
Studnia wody żywej
Ogień i światło
Słowo Boże jako droga
Koryto rzekiObficie zastawiony stół Mądrości

Powyżej przedstawionym metaforom Słowa Bożego jako duchowego pokarmu bardzo bliskie jest porównanie do obrazu stołu zastawionego przez Mądrość.

Natchniony autor Księgi Przysłów (tradycja mówi, że był nim Salomon) ukazuje mądrość pod postacią pięknej kobiety, która buduje dom na siedmiu kolumnach, miesza aromatyczne wino i zastawia stół. Następnie rozsyła służące, by spraszały wszystkich na ucztę: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!” (Prz 9,5-6)

Widać tutaj koncepcję Mądrości starotestamentalnej jako tej, poprzez którą działa Bóg. Bóg objawia się człowiekowi właśnie
w tajemnicy Mądrości, zapisanej w księgach Starego Testamentu, która ma szczególne odniesienie do Chrystusa i Ducha Świętego. Mądrością został przecież nazwany sam Jezus Chrystus. On jest mocą i mądrością Boga, „w Nim są wszystkie skarby mądrości i umiejętności” (Kol 2,3) — powie św. Paweł, a Duch Święty jest też tym, który objawia nam mądrość, tę mądrość Nowego Testamentu, która jest „głupstwem dla pogan, zgorszeniem dla Żydów” (por. 1 Kor, 1,23). To jest mądrość krzyża, o której św. Paweł pisze w Pierwszym liście do Koryntian i właśnie ta mądrość zastawia dla nas stół. A stołem tym, przy którym my wszyscy możemy się pożywiać, jest tekst Pisma Świętego. Jest to stół zastawiony przez mądrość, ale zawierający pokarm, który może dać nam siłę w naszej wędrówce przez doczesność do życia wiecznego.

W modlitwie Ojcze nasz znajdują się między innymi słowa: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Ojcowie Kościoła w tym „chlebie powszednim” widzieli oczywiście zaspokojenie doczesnych potrzeb, koniecznych w naszej codzienności, ale spoglądali też głębiej. Najczęściej odnoszono sens tych słów do tajemnicy Eucharystii.
W niektórych rękopisach łacińskich znajdujemy nawet zamiast „powszedniego” (cotidianum) słowo „ponadistotowego” (supersubstantialis), co jest specyficzną, literalną interpretacją oryginalnego greckiego epiousios. Wielu jednak odnosi ten tekst również do chleba Słowa Bożego, który przychodzi do nas także poprzez Pismo Święte13. Sam Jezus zacytował przecież werset z Księgi Powtórzonego Prawa: „Nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana” (Pwt 8,3). A cóż innego pochodzi z ust Pana, jeśli nie Jego Słowo?

dalej >>

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Pismo Święte Stary Testament Nowy Testament Symbole Obficie zastawiony stół Mądrości Studnia wody żywej Ogień i światło Słowo Boże jako droga Koryto rzeki

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W