Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Walter J. Burghardt

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Globalna perspektywa

ISBN: 83-7318-628-X

wyd.: WAM 2006
Spis treści
Przedmowa 
I. ANATOMIA SPRAWIEDLIWOŚCI9
Sprawiedliwość9
Sprawiedliwość prawna11
Sprawiedliwość etyczna15
Sprawiedliwość biblijna16
Społeczny wymiar Biblii22
Sprawiedliwość a Boża ziemia27
Sprawiedliwość a Jezus29
Dobro wspólne34
Katolicka tradycja społeczna39
Podsumowanie43
II. SPRAWIEDLIWOŚĆ URZECZYWISTNIANA45
Dzieci48
Ludzie w podeszłym wieku52
Imigranci56
Imigranci a terroryzm70
Sprawiedliwość karna czy naprawcza?71
Życie w więzieniu71
Sprawiedliwość naprawcza75
Kara śmierci83
Kara śmierci a oskarżeni z upośledzeniem umysłowym96
Leczenie ran po zbrodni100
Ekologia103
Środowisko naturalne111
Konsumizm113
Ekolodzy118
Bezdomni kombatanci122
Wojna sprawiedliwa?126
Wojna w Zatoce Perskiej 1990-1991131
Wojna w Zatoce Perskiej 2003133
III. SPRAWIEDLIWOŚĆ EUCHARYSTYCZNA145
Liturgia i sprawiedliwość145
Historia145
Ruchy wspólnotowe150
Biblijna sprawiedliwość a liturgia155
Liturgia jako przemiana164
Nawrócenie169
Liturgia świata172
Liturgia inkulturowana175
IV. SPRAWIEDLIWOŚĆ ZGLOBALIZOWANA181
Globalizacja182
Kultura190
Sobór Watykański II194
Rozwój wydarzeń po zakończeniu Soboru197
Globalizacja a sprawiedliwość200
Podstawowe wymagania200
Podejście/ analiza 1: 
Globalizacja prawie nie do odwrócenia203
Podejście/analiza 2: 
Globalizacja zreformowana213
Podejście/ analiza 3: 
Globalizacja odrzucona218
Podejście/ analiza 4: 
Globalizacja: punkt widzenia Kościoła Katolickiego221
Porażki kapitalizmu225
Finansowanie rozwoju: 
Międzynarodowa Konferencja ONZ, Monterrey227
Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, Johannesburg230
Pomoc rozwojowa: Stany Zjednoczone234
Wnioski238
Postscriptum: Teilhardowska wizja świata243
V. Sprawiedliwość komunikowana247
Gry251
Internet a sprawiedliwość252
Stowarzyszenia na rzecz pokoju252
Baptist Peace Fellowship
(Baptystyczne stowarzyszenie na rzecz pokoju)
252
Buddhist Peace Fellowship
(Buddyjskie stowarzyszenie na rzecz pokoju)
254
Catholic Peace Fellowship
(Katolickie stowarzyszenie na rzecz pokoju)
255
Disciples Peace Fellowship
(Stowarzyszenie na rzecz pokoju Kościoła Chrystusowego)
256
Episcopal Peace Fellowship
(Stowarzyszenie na rzecz pokoju Kościoła Episkopalnego)
257
Jewish Peace Fellowship
(Żydowskie stowarzyszenie na rzecz pokoju)
258
Lutheran Peace Fellowship
(Luterańskie stowarzyszenie na rzecz pokoju)
259
Muslim Peace Fellowship
(Muzułmańskie stowarzyszenie na rzecz pokoju)
260
Orthodox Peace Fellowship
(Prawosławne stowarzyszenie na rzecz pokoju)
261
Inne inicjatywy pokojowe związane z Kościołem262
Papieska Rada „Justitia et Pax”264
International Jesuit Network for Development
(Międzynarodowa sieć jezuitów dla rozwoju)
266
Światowa Rada Kościołów (World Council of Churches)269
Church World Service270
Catholic Worker271
Strony internetowe organizacji politycznych273
Organizacja Narodów Zjednoczonych274
Amnesty International276
International Center for Justice and Reconciliation (Międzynarodowe centrum sprawiedliwości i pojednania)279
Families against Mandatory Minimums 280
Electronic Iraq285
Sprawiedliwość ekologiczna a zdrowie publiczne286
Center for Health, Environment and Justice (Centrum na rzecz
zdrowia, środowiska naturalnego i sprawiedliwości)
288
Panos Institute293
Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)296
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (United
Nations Children's Fund)
299
Environmental Justice Initiative (Inicjatywa na rzecz sprawiedliwości ekologicznej Uniwersytet w Michigan)302
Wnioski305

Przedmowa

Sprawiedliwość. Różnorodna i brutalna rzeczywistość. A jednak przez pierwsze trzy dekady (1941-1970) mojej kapłańskiej posługi i pracy teologicznej, w słowie tym nie kryło się dla mnie nic szczególnego. Jest to tym bardziej zadziwiające, zważywszy na fakt, iż ojcowie Kościoła, wczesnochrześcijańscy teologowie, których naukę wykładałem w Woodstock College, szeroko omawiali to zagadnienie w ramach wypracowanej przez siebie doktryny społecznej.

Moja teologia i życie radykalnie zmieniły się w 1970 roku, gdy Woodstock College przeniesiony został z wiejskich posiadłości o powierzchni 650 akrów, położonych w odległości 18 mil od Baltimore, do betonu i asfaltu, zgiełku i zamętu, ubóstwa i dostatku Nowego Jorku. Wspomnę tutaj tylko trzy elementy, które w największym stopniu wpłynęły na moją myśl, pisarstwo, nauczanie i posługę kapłańską.

Po pierwsze, w dużej mierze za pośrednictwem jezuity, biblisty Johna R. Donahue, poznałem sprawiedliwość biblijną, sprawiedliwość Bożą. Mówiąc o tym, mam na myśli wierność obowiązkom i relacjom, jakie wynikają z przymierza z Bogiem. Wierność relacji z Bogiem, z ludźmi i z ziemią. Obowiązek kochania Boga ponad wszystkie ludzkie idole. Obowiązek kochania każdego człowieka, tak wroga, jak i przyjaciela, ponieważ jest on dzieckiem Bożym, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Obowiązek, by z „rzeczami”, materią stworzoną przez Boga obchodzić się z czcią i szacunkiem, ponieważ została nam podarowana po to, aby dzielić się nią szczodrze, a nie zachłannie ją gromadzić. Mam na myśli sprawiedliwość, która nie wyklucza etyki i prawa, lecz wznosi się ponad nie.

Po drugie, w dużej mierze za pośrednictwem Marian Wright Edelman i Children's Defense Fund, poznałem tragedię amerykańskiego „szóstego dziecka”. W najbogatszym kraju świata co szóste dziecko rodzi się w ubóstwie. Nie w szlachetnym ubóstwie Jezusa z Nazaretu, lecz w ubóstwie oznaczającym głód i bezdomność, w ubóstwie, które pociąga za sobą niedorozwój psychiczny i fizyczny, w ubóstwie, które zabija.

Po trzecie, w dużej mierze dzięki programowi duszpasterskiemu Głoszenie Słowa Sprawiedliwego, dane mi było odkryć konieczny związek, jaki zachodzi między sprawiedliwością i liturgią. Liturgia, w szczególności Eucharystia, jest najpotężniejszym środkiem, jaki posiada Kościół i chrześcijanie, by zaprowadzić sprawiedliwość w rodzinie, w mieście, w państwie i na świecie. Dlaczego? Ponieważ Eucharystia oznacza żywą obecność „Jednego Sprawiedliwego” wśród zgromadzonego ludu, w głoszonym Słowie, w przyjmowanym Ciele i Krwi Chrystusa.

W związku z tym pragnę wyrazić wdzięczność za nieustanną inspirację ze strony Fr. Raymonda B. Kempa, którego dynamiczna wizja sprawiedliwego miasta, niezmordowana walka o sprawiedliwość i siła przekonywania natchnęły energią ponad tysiąc warsztatów zorganizowanych w ramach programu Głoszenie Słowa Sprawiedliwego oraz zmobilizowały niemal cztery tysiące uczestników. Bez takiego źródła inspiracji oraz niezliczonej liczby innych, o których nie wspomniałem, ta książka z pewnością nigdy nie ujrzałaby światła dziennego.

Nie mogę też pominąć człowieka, który ze względu na swój wieloletni wkład zasługuje na to, by wymienić jego nazwisko: chodzi o zarządzającego projektem Głoszenie Słowa Sprawiedliwego Gerarda P. Walkera, którego doskonała znajomość komputera zrekompensowała moje braki w tym zakresie.

Gdy mój wzrok zaczął słabnąć i zastanawiałem się, czy zdołam dokończyć tę książkę, z pomocą przyszła Katharyn L. Waldron, mój drogi przyjaciel już od ponad trzydziestu lat. Gdyby nie jej wkład w napisanie ostatniego rozdziału, gdyby nie to, że raz po raz korygowała rozrastający się rękopis i pracowała ze mną nad poprawkami, książka ta nie zostałaby opublikowana.

W rezultacie moja własna, coraz szersza wizja sprawiedliwości mogła ujrzeć światło dzienne, chociaż mój świat pogrąża się w ciemnościach.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sprawiedliwość ubóstwo sprawiedliwość Boża sprawiedliwość biblijna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W